top of page

Algemene Voorwaarden

Indeling

Artikel 1 –   Definities

Artikel 2 –   De identiteit van de ondernemer

Artikel 3 –   Toepasselijkheid

Artikel 4 –   Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Artikel 5 –   Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6 –   Annulering

Artikel 7 –   Prijzen

Artikel 8 –   Betaling

Artikel 9 –   Auteursrecht

Artikel 10 – Gebruik van fotografische werken

Artikel 11 – Overmacht

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 13 – Geschillen

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Fotografe:       Shoot up Fotografie.

Klant:               Iedere (rechts)persoon die bij of via Shoot up Fotografie diensten en/of producten bestelt en/of koopt.

Aw:                  Auteurswet 1912.

Fotografisch werk:      Fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel     andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Gebruik:          Verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

Bedenktijd:      De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht:       De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Opdracht:       De door Shoot up Fotografie te leveren dienst of het te leveren product.

Offerte:            Alle voorstellen en aanbiedingen van Shoot up Fotografie aan klant tot het aangaan van een overeenkomst.

Algemene Voorwaarden:      De onderhavige Algemene Voorwaarden van fotografe.

2. De identiteit van de ondernemer

Shoot up Fotografie

De Lairessestraat 12, 3262TC Oud-Beijerland

info@shootupfoto.com

Kvk-nummer: 69444269

BTW-nummer: NL002336745B35

3. Toepasselijkheid

3.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Shoot up Fotografie, gevestigd te Oud-Beijerland, verder te noemen ‘fotografe’, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2       In deze algemene voorwaarden wordt met ‘de klant’ bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via fotografe diensten en/of producten bestelt en/of koopt.

3.3       Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

4.1       Alle aanbiedingen en offertes door fotografe, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van fotografe of door feitelijke uitvoering door de klant.

4.2       Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van fotografe        ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

4.3       Aanbiedingen en offertes van fotografe blijven 7 dagen geldig. Indien er dan geen actie is ondernomen door de klant, komen deze te vervallen.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1       Indien de klant niet verschijnt op het overeengekomen moment, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, is fotografe gerechtigd de diensten en producten voor rekening en risico van de klant te houden.

5.2       Producten gelden als geleverd, zodra de klant fotografe in kennis heeft gesteld dat deze bij de klant geleverd zijn of bij een derde klaar staan om door de klant te worden op gehaald. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

5.3       De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen en overeenkomsten wordt door fotografe steeds naar beste geweten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

6. Annulering

6.1       De klant heeft een bedenktijd van 14 dagen.

6.2       De klant kan de overeenkomst annuleren binnen 14 dagen na het sluiten van deze overeenkomst, m.u.v. van opdrachten die minder dan 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden.

6.3       De kosten voor het annuleren van de overeenkomst bedragen 25% van de overeengekomen vergoeding.

6.4       Voor digitale fotografische werken en fotografische drukwerken op maat gemaakt geldt geen herroepingsrecht.

 

7. Prijzen

7.1       Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

7.2       De in de aanbiedingen van fotografe weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande tarieven.

8. Betaling

8.1       Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, m.u.v. opdrachten die plaats vinden binnen 7 dagen na de overeenkomst. Betaling dient ten alle tijde plaats te vinden voor de opdracht.

8.2       Fotografe heeft het recht om te leveren of geleverde diensten of producten per deellevering te factureren.

8.3       Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door fotografe aangewezen bankrekening. Fotografe heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door fotografe, totdat de zekerheid verschaft is en/of de voortuitbetaling door fotografe is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is fotografe bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor fotografe voortvloeiende schade.

9. Auteursrecht

9.1       Alle door fotografe te leveren en geleverde fotografische werken blijven onder alle omstandigheden eigendom van fotografe.  

9.2       Fotografe behoudt ten allen tijden het recht om alle fotografische werken te gebruiken voor promotionele doeleinden. Hieronder vallen sociale media, portfolio (zowel gedrukt als op de website), publicaties, advertenties, en fotowedstrijden.

9.3       De klant is niet bevoegd de onder auteursrecht afgeleverde fotografische werken aan derden te verpanden, te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen.

9.4       De klant is niet gerechtigd om fotografische werken voor commerciële of zakelijke doeleinden te gebruiken, anders dan privégebruik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen fotografe en klant.

9.5       De klant dient expliciet en schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van fotografische werken naar bladen, kranten of winacties van derden.

9.6       Elk gebruik van fotografische werken dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotografe.

9.7       Bij inbreuk brengt fotografe een vergoeding in rekening. 

10. Gebruik van fotografische werken

10.1     De klant dient de fotografische werken alleen in privésferen te delen.

10.2     Het is toegestaan de fotografische werken op persoonlijke sociale media te plaatsen, mits dit de ‘webresolutie’ met logo bedraagt. Fotografische werken van hoge resolutie en/of fotografische werken zonder logo mogen niet op sociale media worden geplaatst.

10.3     Het is niet toegestaan de fotografische werken met eigen/andere bewerkingen te delen. De webresolutie fotografische werken mogen uitsluitend in de originele staat (zoals verschaft door fotografe) worden gedeeld.

10.4      Fotografische werken uit de privégalerij dienen alleen ter inzage om een keuze te maken en mogen niet verspreid worden en/of gedeeld worden op sociale media.

11. Overmacht

11.1     Fotografe is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van fotografe opgeschort.

11.2      Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van fotografe zijn ontstaan die fotografe belemmeren in het leveren van diensten of producten.

11.3      Indien fotografe bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Aansprakelijkheid

12.1      Fotografe is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van fotografe.

12.2     Fotografe is niet aansprakelijk voor schade door toedoen van de klant alsmede schade aan eigendommen, derden en/of (huis)dieren. Alle handelingen die de klant en/of derden en dieren verrichten tijdens de opdracht zijn geheel op eigen risico van de klant. De klant kan handelingen ten allen tijden weigeren.

12.3      De totale aansprakelijkheid van fotografe zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door fotografe aan de klant te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW).

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

13.2      Op een met fotografe gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zijn uitgesloten.

13.3     Indien één van de bepalingen als nietig wordt verklaard, blijven de andere bepalingen van toepassing.

13.4      Fotografe en klant zullen onderling proberen een geschil op te lossen. Indien dit niet lukt, zal dit geschil in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin fotografe ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

bottom of page